Uw specialist in ecologische onderzoek, begeleiding en mitigatie!

Wat houdt ecologisch onderzoek in?

In Nederland zijn we zuinig op onze natuur. En dat vinden wij bij Kingfisher Natuurprojecten volkomen terecht. Want wat is er mooier dan een ijsvogel te zien zitten op een tak bij een mooie vijver? Of een prachtige vlinder van de ene mooie bloem naar de andere te zien vliegen? Niets toch?

De mens heeft natuurlijk ook ruimte nodig om te leven en past daarom zijn omgeving regelmatig aan. Dat gaat soms ten koste van de natuur. Onnodige schade aan de natuur wordt daarbij zoveel mogelijk voorkomen door goede wetgeving en door afspraken over die aanpassingen te maken.

Hebt u plannen voor een klein of groot project waarbij de natuur schade kan oplopen? Dan krijgt u te maken met de Wet natuurbescherming.

De Wet natuurbescherming

Deze wetgeving is vastgelegd in de sinds 2017 van kracht zijnde Wet natuurbescherming. De wet heeft 3 oudere wetten vervangen, namelijk de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.

De Wet natuurbescherming regelt onder andere de bescherming van:

  • zogenoemde Natura 2000-gebieden. Dit zijn natuurgebieden in Europa die beschermd moeten worden.
  • planten- en diersoorten.

Hoewel deze wet een verbetering is ten opzichte van de situatie daarvoor, blijft het voor vele mensen en organisaties enorm lastige materie. U vraagt natuurlijk niet dagelijks een ontheffing of vergunning aan. En u zult zich ook niet dagelijks bezighouden met ecologisch onderzoek. Kingfisher Natuurprojecten doet dat wel en kan u uitstekend van dienst zijn om uw project snel tot een goed einde te brengen. Want dat is ons gezamenlijke doel: uw project zo snel mogelijk tot een goed einde brengen.

Ecologisch onderzoek 

Door een ecologisch onderzoek te laten uitvoeren worden de natuurwaarden in beeld gebracht. Dat houdt bijvoorbeeld in dat onderzocht wordt welke beschermde planten- en diersoorten er in de omgeving aanwezig zijn. Ecologisch onderzoek is verplicht voor projecten die met ruimtelijke inrichting te maken hebben.

Denk hierbij aan de bouw van woonwijken, wegen en bedrijventerreinen. Maar ook bij de aanleg van natuur- en recreatiegebieden zult u met ecologisch onderzoek te maken krijgen. Bovendien gaat het niet alleen om nieuwe projecten maar ook de wijziging of sloop van bestaande situaties kunnen een verplicht ecologisch onderzoek tot gevolg hebben.

Werkwijze bij ecologisch onderzoek

Kingfisher Natuurprojecten zal voor een ecologisch onderzoek in eerste instantie een quickscan Flora en Fauna uitvoeren. Dit komt neer op een bureauonderzoek en een veldbezoek om zodoende de risico’s van uw plan voor de soorten- en gebiedsbescherming in kaart te kunnen brengen.

De conclusie van deze quickscan kan zijn dat er geen schade aan de aanwezige Flora en Fauna verwacht wordt. U kunt dan dus snel aan de slag met uw project.

Als na de quickscan echter te veel onzekerheid over de situatie blijft bestaan dan zal er nader onderzoek naar en monitoring van beschermde soorten moeten plaatsvinden. Voorbeelden van dergelijke soorten zijn: vleermuizen & gierzwaluwen, kleine marters & muizen en vissen & amfibieën. Zulke onderzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen vanwege seizoens- en/of weersinvloeden. Houd daar dus rekening mee en wacht niet tot het laatste moment om ons in te schakelen. Zo kunnen we onnodige vertraging voorkomen.

Materialen voor ecologisch onderzoek

Voor ons werk beschikken wij vanzelfsprekend over alle benodigde veldmaterialen. Denk hierbij  aan:

  • life traps om dieren levend te kunnen vangen
  • mostela’s om hermelijnen en wezels goed te kunnen fotograferen
  • cameravallen om passerende dieren te fotograferen
  • batdetectors om geluiden van vleermuizen te registreren
  • endoscopen om in kleine ruimtes te kunnen kijken
  • fuiken en (elektro-)schepnetten om bijvoorbeeld vissen te vangen

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ecologisch onderzoek door Kingfisher Natuurprojecten?
Of over onze mogelijkheden op het gebied van ecologische begeleiding, mitigatie & compensatie?
Neem dan contact met ons op. Bel 06 1210 1818 of stuur een WhatsApp. Ook kunt u het contactformulier invullen.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.