Ecologische begeleiding

Stel dat er uit ecologisch onderzoek is gebleken dat er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn in het gebied waar u werkzaamheden gaat verrichten. Dan krijgt u te maken met de Wet natuurbescherming. Er zullen mitigerende oftewel verzachtende maatregelen genomen moeten te worden om de schade voor de natuur zoveel mogelijk te beperken.

Daarnaast moet er een ontheffing Wet natuurbescherming geregeld worden. Wanneer dit gedaan is kunnen uw werkzaamheden starten. Tijdens het verdere project is zogenaamde ecologische begeleiding een verplichting vanuit de wet. Kingfisher Natuurprojecten kan u hierbij helpen.

Wat houdt ecologische begeleiding in?

Het schrijven van een ecologisch werkprotocol is het logische beginpunt van ecologische begeleiding. In een ecologisch werkprotocol staan onder andere de volgende zaken beschreven:

  • De eisen waaraan volgens de ontheffing voldaan moet worden
  • Een inschatting van de planten- en diersoorten die voorkomen in het gebied
  • Hoe er gewerkt dient te worden en
  • Welke mitigerende en compenserende maatregelen genomen zijn of moeten worden

Het doel van ecologische begeleiding is altijd om de schade aan de natuur zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Werkwijze ecologische begeleiding 

Tijdens de werkzaamheden zal onze ecologisch deskundige regelmatig aanwezig zijn op de locatie om deze activiteiten te begeleiden. Aan een ecologisch deskundige worden vanuit de wet strenge eisen gesteld voor wat betreft kennis- en ervaringsniveau.

Dat is natuurlijk ook in uw belang omdat u dan zeker weet dat alles goed uitgevoerd wordt. Onze ecologisch deskundige zal tijdens het project vaak overleggen met de uitvoerders op de locatie. Bedenk daarbij dat het doel van u en Kingfisher Natuurprojecten een gezamenlijk doel is: om het project op de juiste manier en zo spoedig mogelijk tot een goed einde te brengen.

Concrete maatregelen ecologische begeleiding

Om dat doel te bereiken, zijn er diverse maatregelen mogelijk. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de specifieke situatie maar u kunt denken aan:

  • Diepgaander onderzoek naar aanwezige planten- en diersoorten
  • Analyse en advies over beste werkmethodes
  • Het rekening houden met de kwetsbare periode van dieren
  • Afvissen/afvangen en verplaatsen van fauna
  • Herplaatsen van flora

Ook activiteiten als boomholtes inspecteren voorafgaand aan het eventueel kappen van bomen of het plaatsen van schermen om amfibieën te beschermen, kunnen tot de werkzaamheden behoren. Zo zijn er natuurlijk nog veel meer voorbeelden te geven. De specifieke situatie ter plekke bepaalt, in combinatie met de relevante wetgeving, echter altijd wat de nodige activiteiten zullen zijn en hoe deze activiteiten precies uitgevoerd moeten worden. En daar komt de kennis en ervaring van Kingfisher Natuurprojecten goed tot zijn recht.

Goede timing is belangrijk bij ecologische begeleiding

Goede timing is ook in het geval van ecologische begeleiding van cruciaal belang. Hoe eerder Kingfisher Natuurprojecten bij uw project betrokken wordt, des te beter kunnen wij anticiperen op eventuele problemen. Met als gevolg dat we de tijd vaak voor ons kunnen laten werken om de juiste maatregelen te nemen.

Dit in tegenstelling tot de situatie waarin onder hoge tijdsdruk gewerkt moet worden. En waar de kosten voor u dan hard kunnen stijgen. Dat willen we allebei niet. Betrek Kingfisher Natuurprojecten daarom in een zo vroeg mogelijk stadium bij uw project. Dat is vooral in uw belang.

Projecten – Ecologische begeleiding

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ecologische begeleiding door Kingfisher Natuurprojecten?
 
Neem dan contact met ons op. Bel 06 1210 1818 of stuur een WhatsApp.
Ook kunt u het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.